پست های برنامه نویسی

کهکشان / پست ها / برنامه نویسی

«برنامه نویسی» کامپیوتری فرآیند انجام یک محاسبات خاص، معمولاً با طراحی و ساخت یک برنامه کامپیوتری اجرایی است. برنامه نویسی شامل وظایفی مانند تجزیه و تحلیل، تولید الگوریتم ها، بررسی دقت الگوریتم ها و مصرف منابع، و اجرای الگوریتم ها است.