پست های اینترنت

کهکشان / پست ها / اینترنت

«اینترنت» شبکه وسیعی است که کامپیوترها را در سراسر جهان به هم متصل می کند. از طریق اینترنت، افراد می توانند اطلاعات را به اشتراک بگذارند و از هر جایی با اتصال به اینترنت ارتباط برقرار کنند.