تمرینات و ترجمه عربی دوازدهم ریاضی

تمرینات دروس عربی دوازدهم رشته ریاضی شامل ترجمه و معنی دروس، حل گام به گام تمرین ها، حوار، اعلمو و بحث العلمی