تمرینات و ترجمه عربی یازدهم ریاضی

تمرینات دروس عربی یازدهم رشته ریاضی شامل ترجمه و معنی دروس، حل گام به گام تمرین ها، حوار، اعلمو و بحث العلمی