تمرینات و ترجمه عربی دهم ریاضی

تمرینات دروس عربی دهم رشته ریاضی شامل ترجمه و معنی دروس، حل گام به گام تمرین ها، حوار، اعلمو و بحث العلمی