متاورس

متاورس چیست؟

همه چیز از متاورس (Metaverse) و آینده آن

فرادنیا یا متاورس را در کهکشان بررسی میکنیم. در مفهوم متاورس شما خود یک زندگی در دنیایی فرا تر از دنیای محدود کنونی خواهید داشت.